УРОЦИ

Дигиталните учебни продукти ще помогнат на младите хора в задълбочаването на знанията им по математика, география и икономика, както и изучаването на чужд език – английски, като това се случва чрез спортна терминология и онагледяване от футболисти на ПФК Лудогорец за по-достъпен за учениците по целия свят учебен процес.

Иновативните дигитални интелектуални продукти са реализирани по Проект No 2020-2-BG01-KA205-079354 „Умни в образованието, активни в спорта“ / “Smart in education and active in sport“, финансиран по Програма „ЕРАЗЪМ+“, ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“.

Партньори:

Сдружение Асоциация  „Докосни дъгата“ – България

Асоциация „Acces Calarasi“ Romania

FK Kolonja Сърбия

Асоциация „Progreso“ Испания

Материалът е разработен от партньорите по проекта и при никакви обстоятелства не отразява становището на Европейската комисия и Националната агенция за Програма Еразъм+ в България – Център за развитие на човешките ресурси.

 

 Project No. 2020-2-BG01-KA205-079354 „Smart in education and active in sport“, funded by the Erasmus+ Programme, Key Activity 2 „Strategic Partnerships“.

Partners:

Catch the Rainbow Association – Bulgaria

Access Calarasi Association – Romania

FK Kolonja – Serbia

Progreso Association – Spain

 

The material was developed by the project partners and under no circumstances reflects the opinion of the European Commission and the National Agency for the Erasmus+ Programme in Bulgaria – Center for Human Resources Development.


Партньори


Smart in education, active in sport © 2021 All rights reserved.